Kvaliteta

🔒 Prijava / Odjava

[Trebaš pomoć?]

🎓 O Odboru za osiguranje
i unaprjeđenje kvalitete GF-a


Odbor za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Građevinskog fakulteta (GF) Sveučilišta u Mostaru osnovan je Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na 111. sjednici održanoj 7. listopada 2010. godine, donijelo Odluku o imenovanju članova Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kojom u biti i počinje rad ovog Odbora u dvogodišnjem mandatu, od 1. listopada 2010. do 1. listopada 2012. godine.

Za predsjedika Odbora u prvom sazivu imenovan je kolega mr. sc. Goran Šunjić. Isti sastav/saziv Odbora {mr. sc. Goran Šunjić, prof. dr. sc. Ivo Čolak, doc. dr. sc. Ivan Lovrić, tajnica dekana Marijana Goluža, predstavnik Studentskog zbora GF-a Vedran Vidović} odradio je još jedan mandat u trajanju od dvije godine, od 1. listopada 2012. do 1. listopada 2014. godine. U mandatnom razdoblju Odbora u ovom sastavu/sazivu isti je aktivno sudjelovao na izradi dva Samo-evaluacijska izvješća:

  • Samo-evaluacijsko izvješće studijskog programa građevinarstva, listopada 2011. godine - izrađeno u svrhu akreditacije studijskog programa građevinarstva u sklopu pilot pod-projekta projektu ESABiH (European Union standards for accreditation of study programmes on BiH universities),
  • Samo-evaluacijsko izvješće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u suradnji sa Asistenticom za međunarodnu suradnju, Referadom i Predsjednikom Studentskog zbora GF-a, lipnja 2014. godine.

⎙ Ispis...

Tijekom akademske 2014./2015. godine Odbor radi u novom sazivu:
doc.dr.sc. Mladen Kožul, asistentica Kristina Miletić, voditeljica Studentske referade Edita Soče, predstavnica Studentskog zbora GF-a Lucija Zubac, a pod predsjedanjem doc.dr.sc. Ivane Domljan.

Razdoblje su, pored uobičajenih aktivnosti mjerenja i praćenja Sustavom definiranih indikatora kvalitete, obilježile i aktivnosti na institucionalnoj akreditaciji Sveučilišta od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH, pokretanje studentske ankete kroz Informacijski sustav Sveučilišta te aktivnosti na većoj zastupljenosti e-učenja u nastavi.

Pripreman je i prijedlog projekta "Unaprjeđenje ishoda učenja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru" za natječaj Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Budući je odobreno financiranje projekta, kolegica Domljan je u 2015./2016. akademskoj godini voditelj ovog projekta, a za novog člana Odbora i predsjedatelja imenovan je mr.sc. Anton Vrdoljak.


⎙ Ispis...

Ovaj sastav/saziv Odbora radio je u periodu od 10. studenog 2015. do 1. listopada 2017. godine, prema izrađenom Planu aktivnosti, usvojenom na 144. sjednici ZNV-a našeg Fakulteta. U vrlo kratkom vremenu svoga rada, u cilju što učinkovitijeg i transparentnijeg rada, Odbor je implementirao vlastitu web-stranicu. Ipak, najznačajnija djelatnost u naznačenom mandatnom razdoblju Odbora bile su aktivnosti u sklopu vanjskog vrednovanja Sveučilišta od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske.


⎙ Ispis...

Od početka akademske 2017./2018. godine, tj. od listopada 2017. godine, Odbor radi u novom sastavu/sazivu:
prof.dr.sc. Amira Galić, mr.sc. Anton Vrdoljak, djelatnica Studentske referade Marija Marijanović, predstavnica Studentskog zbora GF-a Katarina Čivčija, a pod predsjedanjem mr.sc. Tatjane Džeba.


⎙ Ispis...


📝 Obavijesti

[Radionica]

Sveučilište u Mostaru organizira radionicu na temu "Ishodi učenja - kroz silabus: način definiranja ishoda učenja i drugih komponenti silabusa".

Objavljeno: 15. 1. 2018.

[Sastanak]

Objavljena je Informacija o sastanku dijela Odbora s dekanicom i prodekanicom za znanost, održanog u utorak, 12. prosinca 2017. godine.

Objavljeno: 14. 12. 2017.

[Sastanak]

Objavljeni su Zapisnici s radnih sastanaka Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru, održanih u petak, 3. studenog, te u utorak, 28. studenog 2017. godine.

Objavljeno: 11. 12. 2017.

[Sastanak]

Pozivaju se članovi Odbora na II. redovitu sjednicu u ak. 2017./2018. godini.

Objavljeno: 24. 11. 2017.

[Sastanak]

Objavljen je Zapisnik s radnog sastanaka Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF-a Sveučilišta u Mostaru, održanog u četvrtak, 14. rujna 2017. godine.

Objavljeno: 19. 9. 2017.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
▲ Vrh